Duurzaamheid en Groen

“Onze wereld zo gebruiken dat volgende generaties er ook nog plezier van kunnen hebben.”

Wat willen wij?

 • Verduurzaming (bestaande) woningen, bedrijven(terreinen), overheidsgebouwen, verlichting en onderwijsinstellingen.
 • CO2-neutrale gemeente.
 • Ecologisch verantwoord beheer van de openbare ruimte.

(o.a. energie neutraal)

 • Toekomstbestendig waterbeleid (rain-proof gemeente).

(dus geen regenwater afvoeren via de riolering en zonder dat er wateroverlast ontstaat)

 • Toekomstbestendig afvalbeleid.

(alles wat kan recyclen)

 • Aandacht voor buitengebieden waar recreatie en ontspanning gestimuleerd wordt met respect voor de natuur.
 • Hergebruik van spullen.
 • Een duurzaam aantrekkelijke gemeente waar wonen, werken, recreatie harmonieus met elkaar verbonden zijn.

Wat moeten we hiervoor doen?

 • Opstellen lokaal beleid duurzaamheid.

(bv minder tegels en beton, meer groen; zonnepanelen op openbare gebouwen; steunen van lokale initiatieven; afvalscheiding scholen en verenigingen faciliteren i.v.m. bewustwording kinderen; voorlichting, bewustwording en duurzaamheidstoets bij grootverbruikers bedrijven))

 • Opstellen van een duurzaamheidstoets waaraan alle voorgenomen besluiten onderworpen worden.
 • Stimuleren van particuliere projecten en deze faciliteren.

(bv stimuleren gebruik regentonnen; deskundigheid beschikbaar stellen voor het verduurzamen van particuliere woningen; pro-actief informatie verstrekken;, meedenken en adviseren bij (ver)bouwaanvragen; jaarlijkse duurzaamheidsprijs)

 • Subsidiebeleid duurzaamheid.

(bv stimuleringsregeling alternatieve energiebronnen)

 • Duurzaamheid zichtbaar maken.

(bv op de website melden: aantal via zonnepanelen opgewekte kwh; aantal m3 water dat niet meer via het riool wordt afgevoerd; aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s; besparing in €)

 • Aandacht voor onze buitengebieden.

(en vooral beschermen en in stand houden; gebruik maken van de aanwezige lokale kennis)

 • Buitengebieden interessant maken voor dagrecreatie met de natuur als leidraad.

(bv natuurleerpaden)

 • Garageverkopen mogelijk maken.

Wat hebben we hiervoor nodig?

 • Gemeente die het goede voorbeeld geeft.

(met name een heldere visie ontwikkelen; uitgangspunt is ecologisch groenbeheer)

 • Gecoördineerd beleid (duurzaamheidstoets).
 • Wethouder duurzaamheid.
 • Gemeenteraad met lef.
 • Enthousiaste burgers, organisaties, instellingen, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen.
 • Intensieve samenwerking, verbinding, tussen kerkdorpen Beesel, Offenbeek en Reuver.
 • In alle kernen interactieve informatie over de buitengebieden.
 • Divers winkelaanbod met extra aandacht voor duurzaamheid en groen.