Zorg

“De zorg kan niet zonder mensen.”

Wat willen wij?
• Zorg dichtbij en de regie bij de cliënt.
• Zelfregie waar kan en ondersteuning waar nodig.
• Zorg beschikbaar en betaalbaar voor alle inwoners.
• Noodzakelijke ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers.
• Preventief jeugdzorg met korte lijnen.
• Preventieve gezondheidsprogramma´s voor alle leeftijdsgroepen.
• Breed toegankelijk huis van de wijk, in elk kerkdorp, voor jong en oud.
• Aandacht voor kansarme gezinnen.
• Aandacht voor het menselijk kapitaal, aandacht voor de individuele zorgverlener.

Wat moeten we hiervoor doen?
• Bevorderen van een sluitend systeem voor de zorg, een herkenbaar, professioneel,
zorgnetwerk waar burgers terecht kunnen.
• Casusbegeleiding en proactief meedenken bij kwetsbare burgers.
• Transparante zorgketen, duidelijkheid over (on)mogelijkheden.
• Balans tussen uitbestede zorg en wat kun je zelf.
• Informatiebijeenkomsten op alle niveaus.
• Inzetten op snelle uitvoering.
• Bestrijden van bureaucratie, één loket.
• Een directe relatie met programma’s voor gezondheid van burgers.

Wat hebben we hiervoor nodig?
• Inkoopbeleid van de gemeente dat afgestemd is op de behoefte.
• Inkoopbeleid met aandacht voor reële uitvoerbaarheid.
• Inkoopbeleid met aandacht voor de zorgverlener.
• Eerlijk zijn over geld. Inzicht geven in financiële budgetten, regels en afspraken.
• Een gemeente die faciliteert en vertrouwen geeft.
• Een gemeente die moeilijke regels transparant en helder zichtbaar maakt.
• Een gemeente die aandacht heeft voor de individuele inwoner.
• Heldere regels.
• Alternatieve vormen van dagbesteding.
• Bestrijding van eenzaamheid (Huis van de wijk).
• Mensen die de kar willen trekken in de wijk, een ideeënmakelaar.
• Durf van de inwoners én van de gemeente.
• Vraag en aanbod regelmatig kritisch evalueren.
• Ambtenaren die helpers zijn.