Verbinden

“Samenwerking zorgt voor verbondenheid.”

 Wat willen wij?

 • Jongeren, studenten en afgestudeerden binden aan de gemeente.
 • Ruimte voor het jonge kind en de jeugd.
 • Eenzaamheid bestrijden door jong en oud samen te brengen.
 • Aandacht voor cultuurverschillen.
 • Openstaan voor en stimuleren van projecten waar oud leert van jong en andersom.
 • Ontmoetingsplekken oud en jong (seizoen en toegangstijd bestendig)

Wat moeten we hiervoor doen?

 • Zorgen voor volop ruimte in buurten en wijken om te spelen en elkaar te ontmoeten (huis van de wijk, bestaande locaties gebruiken).
 • (sport)Verenigingen betrekken bij plannen.
 • (sport)Verenigingen voldoende faciliteren om samen uitvoering te geven aan plannen
 • Stimuleren van ontwikkeling van combi arrangementen,

educatie-bewegen-opvang-vrijetijd, gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd.

 • Taalonderwijs faciliteren.

(voor anderstaligen)

 • Innovatieve werkruimten voor starter en zzp-er (ruimte voor flexwerkplekken).
 • Jongeren betaalbare, op behoefte afgestemde woonruimte bieden.
 • Een toegankelijk huursegment creëren, de starter staat voorop.
 • Jeugd zelf de regie geven om mee te doen. Samen aan de slag.

(meer contacturen voor de jongerenwerker om zodoende jongereninitiatieven te stimuleren en begeleiden)

 • Senioren ondersteunen in het onafhankelijk blijven en gelukkig ouder worden.
 • Stimulering van gemengde wooncomplexen.
 • Een bruisende omgeving.Ontwikkelen van groen en parken waar inwoners elkaar ontmoeten.
 • Ruime mogelijkheden voor start-ups.
 • Aanpak laaggeletterdheid.

(signaleren, bespreekbaar maken en begeleiden naar taalondersteuning)

Wat hebben we hiervoor nodig?

 • Een aansprekende en heldere missie, visie en strategie van de gemeente.
 • Bestuurders met draagkracht onder alle groepen binnen onze samenleving.
 • Kind- en gezinsvriendelijke wijken in een open, schone, uitdagende en veilige omgeving.

(meer speelweiden en ontmoetingsplekken)

 • Steun voor collectieve oplossingen die burgers zelf bedenken.
 • Steun geven aan bewonersinitiatieven die gericht zijn op betere speelbaarheid van straat en buurt.
 • Projecten om cultuurverschillen te overbruggen.
 • Taallessen voor laaggeletterden.