Veiligheid; Sociale veiligheid en verkeersveiligheid.

“Waken over en zorgdragen voor.”

 Wat willen wij?

 • Een (verkeers-)veilige gemeente.
 • Vitale burgers.
 • 24/7 bereikbaarheid van wijkagent.
 • Continu weten hoe we ervoor staan.
 • Toezicht (camera) op specifieke, cruciale, locaties.
 • Mobiele snelheidscontroles.

Wat moeten we hiervoor doen?                                 

 • Aanpakken van overlast, veel voorkomende criminaliteit zoals inbraken en diefstal. Door o.a. slimme verlichting en (camera) toezicht.
 • Aandacht voor onveiligheidsgevoel. Communicatie inzet social media.

(o.a. burgers actief informeren over oplichting, phishing,  e.d.; buurt-apppreventie stimuleren en faciliteren dmv bordjes, stickers e.d,)

 • Nieuw verkeersplan kern Reuver

(bv verkeerssituatie klooster, Mariastraat, gedeeltelijke afsluiting Rijksweg)

 • Intensieve handhaving 30 km en bewustmaken nut (veiligheid en milieu).

(o.a. ook nadrukkelijker markeren)

 • Veilige industrie.

(toezien op naleving milieuwetgeving, o.a. fijnstof; gemeente, burgers en bedrijven gaan in gesprek over leefbaarheid in de wijk; tegen uitbreiding goederenvervoer via de Maaslijn)

 • Veilige bereikbaarheid winkels, scholen, sportaccommodaties.
 • Alert zijn op verloedering. Voor de lege (winkel)panden worden creatieve, duurzame, oplossingen gezocht. Te denken valt aan, tweede hand- en fair trade winkels.

(maar ook opknappen wijken)

 • Extra aandacht voor zwerfvuil in bebouwde kom en buitengebieden.
 • (Soft-)drugsgebruik tegengaan door ontmoedigen, intensieve voorlichting en begeleiding. Prioriteit geven aan het bestrijden van dealen en ronselen. Strenge handhaving.

(tevens meer contacturen voor de jongerenwerker zodat hij weet wat er onder de jongeren leeft en actie kan ondernemen.)

 • Veiligheid in en rondom de scholen waarborgen.

(o.a. door periodieke verkeerscontroles bij de scholen.)

 • Heldere communicatie. Inzet social media.

(o.a. waar kan de burger terecht met klachten, vragen, e.d.)

 • Actueel plan voor rampenbestrijding en crisisbeheersing.
 • Bewegingsprogramma’s voor burgers opstarten, beweegparken ontwikkelen.
 • Stimuleren van deelname voor iedereen aan sport- en cultuurverenigingen.

Wat hebben we hiervoor nodig?

 • Veiligheid prioriteren door de gemeenteraad.
 • Goede analyses krijgen over en monitoren van het gevoerde beleid.
 • Transparantie naar de burgers.
 • Gecoördineerde samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en andere hulpdiensten.
 • Goede afstemming op de behoefte van de gemeenschap met betrekking tot de inzet van BOA’s.
 • Bestrijden van leegstand door adequate regelgeving.
 • Meldingen van inwoners snel oppakken en actie ondernemen.