De duurzaamheidsvisie: waarom wij het anders zien

In de raadsvergadering van maart 2019 heeft Samen Verder Beesel tegen het raadsvoorstel duurzaamheidsvisie gestemd.  De duurzaamheidsvisie is een mooi vergezicht waar we ons prima in kunnen vinden. Ook zijn we het eens met de duurzaamheidsopgaven die in de thematische verdieping staan. Wat we echter missen zijn de haalbare stappen hoe er te komen.

In de periode tot en met 2022 staan meer dan 50 acties gepland. Als we ervan uitgaan dat de dagen van alle betrokken ambtenaren nu goed gevuld zijn, dan concluderen we dat er onvoldoende menskracht is om alle acties uit te voeren. Meer dan 50 acties in nog geen vier jaar vinden wij als Samen Verder Beesel dan ook niet haalbaar. Ook vragen wij ons af of er wel voldoende regelgeving en deskundigheid in huis is. Het thema duurzaamheid is immers breed en de ontwikkelingen zijn divers en gaan snel. Wij vrezen dat er heel veel geld zal worden uitgegeven aan dure onderzoeksbureaus en externe inhuur. Wij voorzien dat er aan het eind van de ambtsperiode dure onderzoeksrapporten liggen en weinig concrete acties zijn uitgevoerd.

Maar wat moet er dan wel gebeuren? Wij zijn van mening dat we ons de komende jaren moeten richten op wat we al weten, op technieken die zich al bewezen hebben en betaalbaar zijn voor iedereen en op het volgen van de ontwikkelingen.

Als we kijken naar het thema duurzame energie dan vinden wij dat we ons moeten focussen op drie actiepunten, namelijk: bewustwording, besparing en het volgen van ontwikkelingen.

Bewustwording en besparing gaan daarbij hand in hand. Wij denken dat wij draagvlak voor onze duurzaamheidsmaatregelen creëren als de inwoners erváren wat de voordelen van besparing en eigen energieopwekking zijn, namelijk comfort en minder energielasten. Dit betekent voorlichting geven over de wijze waarop energie bespaard kan worden. De gemeente moet de straat op om iedereen ervan te overtuigen dat we aan de slag moeten met duurzame energie. Daarom moet er zo snel mogelijk een duurzaamheidstrefpunt komen waar mensen met bijvoorbeeld vragen over energiebesparing, zonnepanelen en warmtepompen naar toe kunnen. Waar uitgerekend wordt wat de investeringen en besparingen zijn en waar men eerlijk is over het financiële plaatje. Een trefpunt op een vaste locatie waar men ook met elkaar ideeën kan uitwisselen.

Wij vinden ook dat het college in gesprek moet gaan met WoonGoed-2Duizend. Ook zij hebben een opgave waar ze voor staan. WoonGoed-2Duizend is volgens onze informatie al in een ver gevorderd stadium en staat op het punt om definitieve keuzes te maken met betrekking tot verduurzaming van hun woningbezit. Als gemeente en woningstichting het goed aanpakken, kunnen ze elkaar helpen en elkaar versterken.

Het betekent ook het gesprek aangaan met ondernemers. Bedrijven moeten vooral zelf aan de bak, maar de gemeente kan wel als aanjager fungeren. Belangrijk is bijvoorbeeld ook dat bij nieuwbouw of verbouw de dakconstructies voldoende stevig zijn, zodat zonnepanelen gedragen kunnen worden. De gemeente kan hier het gesprek over aangaan of regels voor opstellen. Nog mooier is het als de daken ook daadwerkelijk vol gelegd worden met zonnepanelen. Wij realiseren ons ook dat als we alle daken zouden volleggen met zonnepanelen, we nog niet voldoende hebben voor de energiebehoefte van de hele gemeente maar het is wel een goede start. Kortom, de komende jaren heel veel actieve voorlichting om bewustwording en besparing te realiseren.

In de tussentijd is het belangrijk om de ontwikkelingen op het gebied van grootschalige opwek te volgen. Niet alleen zonne- en windenergie maar ook bijvoorbeeld aardwarmte en waterstof. Als Samen Verder zijn wij een grote voorstander van duurzame energieopwek. Maar zoals wij al aangaven, ga voor bewezen technieken. Een geluidswal bij de A73 en die vol leggen met zonnepanelen is bijvoorbeeld een prima plan. Een win-winsituatie. De initiatieven van Joris Wekt Op ondersteunen wij van harte en laten we die vooral stimuleren. Wij zijn niet tegen windmolens of zonneweides, maar wij zijn wel tegen overhaaste beslissingen. Zeker ook omdat de netbeheerder die ons electriciteitsnetwerk moeten aanpassen aan grootschalige energieopwek, aangeeft dat dit voor onze gemeente nog lang niet staat te gebeuren. Laten we de ontwikkelingen op de voet volgen.

We moeten de komende jaren de ontwikkelingen volgen en pas een plan maken als er voldoende duidelijkheid is. Dat geldt volgens Samen Verder trouwens voor alle duurzaamheidthema’s.

Het college heeft een mandaat gevraagd om het beschikbare 1 miljoen voor duurzaamheid uit geven zonder daarbij duidelijk aan te geven waar ze dit enorme bedrag aan willen uitgeven. Volgens ons moet dit bedrag verstandig en aan concrete uitvoeringsacties uitgegeven worden. Als wij kijken naar de duurzaamheidsvisie dan vrezen wij dat een groot gedeelte van het miljoen zal opgaan aan onderzoeksbureaus en het op poten zetten van de organisatie. Nog geen vier maanden geleden gaf het college aan om in te zetten op een energieneutrale gemeente in 2030. Nu is dat opeens 2050 zonder dat duidelijk is waarom de ambitie met twintig jaar is bijgesteld. Ook dit vinden wij geen eerlijk verhaal richting de inwoners. Daarom hebben wij dus tegen gestemd.