Plan windpark Beesel op de lange baan. Was het maar waar!

Onze reactie op het artikel In De Limburger van 13 januari 2020: Plan windpark Beesel op de lange baan.

Het artikel suggereert dat alle plannen voor windmolens in de gemeente Beesel stilliggen en er de komende jaren niets op dit vlak gebeurt. Samen Verder Beesel wil dit toch wat nuanceren want niets is echter minder waar. Er gebeurt namelijk heel erg veel. In de raadsvergadering van 27 januari 2020 wordt het toetsingskader opwek duurzame energie (KODE) behandeld. In deze KODE staat dat het natuur- en ladbouwgebied Meerlebroek is aangewezen als zoekgebied voor windmolens en zonnevelden en dat de komende twee jaren de focus ligt op verkenning van de mogelijkheden. Dit betekent dat veel tijd, geld en ambtelijke capaciteit wordt gestoken in deze verkenning.

Wij beseffen dat grootschalige opwek van duurzame energie noodzakelijk is. Wij zijn voorstander van duurzame energieopwekking met o.a. windmolens en zonnevelden. Wij vinden dat we, ook al zijn we een kleine gemeente, ons steentje daaraan absoluut moeten bijdragen. Maar, wij vinden het een heel slecht idee dat het natuurgebied Meerlebroek als enig zoekgebied voor windmolens is aangewezen.

Het natuurgebied heeft een grote landschappelijke waarde voor de gemeente Beesel. Het natuurgebied is destijds als compensatie voor de A-73 ontwikkeld. En met succes! Er is waardevolle flora en fauna die zich nog steeds verder ontwikkeld (o.a. veel vogelsoorten en bijzondere begroeiing). Het is een stiltegebied waar veel inwoners van de gemeente Beesel en omstreken kunnen genieten van de rust in de natuur. Het IVN waarschuwt bovendien dat windmolens een dermate diepe fundering nodig hebben dat dit de waterhuishouding van Meerlebroek in gevaar brengt. Grondlagen die ervoor zorgen dat het water in de vennen blijft, worden doorboord. Ook de landbouwgrond zal hier last van hebben met alle gevolgen van dien.

Op regionaal niveau werkt de gemeente Beesel samen met de 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg om te komen tot een regionale energiestrategie (RES). Volgens deze RES moet gezocht worden naar de best mogelijke plaatsen binnen het gebied van 15 gemeenten voor duurzame energie-opwekking.

Als we rekening houden met het uitsluiten van natuurgebied, met de wettelijke afstand tussen windmolens en bebouwing, met de wettelijke afstand tot de hoofdgasleiding die in Meerlebroek ligt, dan blijven maar twee kleine stukken grond over. Horen deze twee postzegelplekken dan bij de best mogelijk plaatsen binnen het hele RES-gebied? Samen Verder Beesel zet hier wel hele grote vraagtekens bij.

Onze conclusie is dan ook: geen windmolens in Meerlebroek en de verkenning in Meerlebroek beperken tot zonnevelden. Laten we geen onnodig geld verspillen door een verkenning die niet nodig is. Kansen liggen er volgens Samen Verder Beesel als we inzetten op het meedoen in echte duurzame grootschalige energie-opwekking zoals Energielandgoed Wellsmeer in Bergen. Het verstoren van natuurgebied Meerlebroek is wat Samen Verder Beesel betreft een te hoge prijs voor een of twee windmolens. De gemeente Beesel is een kleinschalige plattelandsgemeente, groen en toeristisch. Het is voor de gemeente duurzamer om aan te sluiten bij al lopende initiatieven buiten de gemeente. En dat neemt niet weg dat we natuurlijk moeten blijven zoeken naar goede, betaalbare alternatieven.