Statement

Tekst uitgesproken tijdens de raadsvergadering d.d. 31-05-2022.

Voorzitter, vanavond is de start van een nieuwe college- en coalitieperiode. Als Samen Verder Beesel willen we voorafgaand aan de besluitvorming stilstaan bij het hebben van vertrouwen.

Voordat we het over óns vertrouwen hebben, willen we het hebben over het vertrouwen van onze inwoners.
Als wij kijken naar het lage opkomstpercentage, als we kijken naar het gegeven dat Samen Verder Beesel de grootste winnaar was van de verkiezingen en het gegeven dat de andere partijen allemaal verloren hebben waarvan VLP en Beeselse Lijst zelfs fors, dan zegt ons dit dat kiezers en niet-kiezers geen vertrouwen hebben in de politiek zoals die de afgelopen vier jaar gevoerd is.

Dan Samen Verder Beesel. Voor Samen Verder Beesel houdt vertrouwen onder andere in dat we afspraken nakomen. En dat hebben we gemist. Voorafgaande aan de gesprekken met de verkenner hebben we met elkaar afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid van deze gesprekken. Na de gesprekken werden deze afspraken echter met voeten getreden. Ondanks dat we al meteen hebben aangegeven dat er persoonlijke zaken besproken waren waardoor we het gespreksverslag niet zouden delen, werd het gespreksverslag onderdeel van het proces. Er werd zelfs geëist dat wij ons vertrouwelijk verslag zouden delen met het CDA en de Beeselse Lijst.  Samen Verder Beesel stond daarmee, op basis van een procedure, meteen buitenspel. Als we kijken naar de verkiezingsuitslag dan was een inhoudelijk gesprek met Samen Verder Beesel toch wel het minste geweest om recht te doen aan de uitslag. Een inhoudelijk gesprek is er echter niet geweest. 

Uiteindelijk hebben we pakweg een uur met het CDA en Beeselse Lijst aan tafel gezeten. We hebben aangegeven dat we mondeling openheid wilden geven over onze punten maar CDA en Beeselse Lijst wilden daar niet van horen. Zij bleven volharden in hun eis dat het verslag gedeeld moest worden. We hebben een uur gepraat over een procedure zonder ook maar tot enige inhoud te komen. Hoe kunnen we vertrouwen hebben in de komende vier jaar als de eerste de beste afspraak al meteen niet wordt nageleefd? Hoe kunnen we vertrouwen hebben in de komende vier jaar als procedure boven inhoud gaat? Hoe kunnen we vertrouwen hebben in de komende vier jaar als een stuk papier belangrijker is dan een gesprek?

Dit formatieproces geeft ons in elk geval géén vertrouwen in een open en eerlijke bestuurscultuur. Als partijen niet met ons willen samenwerken dan kan dit gezegd worden in plaats van dat ze ons willens en wetens buiten spel zetten. In plaats van politieke spelletjes te spelen in achterkamertjes.

We horen vanuit de gemeenschap dat verteld is dat wij te veel eisen gesteld hebben. Hoe dan? Een inhoudelijk gesprek is er niet eens geweest. Kwalijk vinden we het dat verhalen over ons de wereld in gezet worden die pertinent niet waar zijn. We weten niet wie dit gedaan heeft maar wij vinden het belangrijk genoeg om dit hier te weerleggen. Vertrouwen in communicatie betekent dat we eerlijk over de feiten moeten zijn.

We hebben aan de fractievoorzitter van de Beeselse Lijst aangegeven dat we graag met hen voorafgaand aan de formatie een afzonderlijk gesprek wilden omdat er wat ruis was die we wilden opklaren. Ook hebben we aan de lijsttrekker van het CDA aangegeven dat er van onze kant onduidelijkheden waren over de handelswijze van het CDA en dat we die graag in een gesprek met hen wilden bespreken. Beide partijen waren hiertoe echter niet bereid. Het hele formatieproces is wat ons betreft een wassen neus. Het was niet transparant en niet open. Hoe kunnen we vertrouwen hebben in partijen die het gesprek met ons niet willen of durven aan te gaan?  

Tot zover het formatieproces. Kijkende naar de nieuwe coalitie  dan zien we drie partijen die de afgelopen jaren veelvuldig hebben laten zien dat ze niet kunnen samenwerken. We zagen eilandjes, we zagen geen collegiaal bestuur waarin men elkaar helpt en elkaar scherp houdt. We zagen raadsleden uit de coalitie die de portefeuillehouder van een andere partij meermaals publiekelijk, persoonlijk aanvielen. We zagen verdeeldheid op grote dossiers, zoals de school in Beesel, het sociaal domein en de begroting. Deze zelfde partijen vormen nu wederom de coalitie. De samenstelling is nagenoeg gelijk. Waarom zou het de komende vier jaar anders gaan? Hoe kunnen we hier vertrouwen in hebben?

Het coalitieakkoord spreekt van: er zijn voor de ander, erkennen dat een ander het soms beter weet,  wederzijds begrip hebben, de mening van anderen willen horen, luisteren naar elkaars standpunten, samenwerking. Allemaal zaken die wij in het formatieproces niet hebben gezien. Hoe kunnen we hier vertrouwen in hebben?

Met betrekking tot de wethoudersposten zien we twee nieuwe kandidaten die zonder enige bestuurlijke ervaring verantwoordelijk worden voor zware portefeuilles. Is dit nieuwe college in staat om de juiste keuzes te maken in het belang van onze gemeente en gemeenschap? We zien een versnippering van de diverse domeinen over de drie wethouders. Is dit nieuwe college in staat om vanuit toekomstgerichte en integrale visie te werken en vooral samen te werken? Hoe kunnen we hier vertrouwen in hebben?

Voorzitter, u hoort dat wij er om diverse redenen geen vertrouwen in hebben dat de vanavond te vormen coalitie en college in staat zijn om onze gemeente op een goede en toekomstbestendige manier door de komende vier jaar te loodsen. Door wat wij gezien en ervaren hebben, vrezen wij voor de zelfstandigheid van onze gemeente. Wij zullen dan ook vanavond tegen de besluiten van dit te vormen college en tegen het coalitieakkoord stemmen.

Wij beloven onze inwoners, onze ondernemers, onze verenigingen en de diverse belangengroepen dat wij als Samen Verder Beesel oppositie zullen voeren zoals u van ons gewent bent. Kritisch en constructief, niet op de persoon maar op de inhoud. Openheid, transparantie en de wil tot samenwerking zult u terug zien  in ons gedrag. We zullen zien of deze coalitie in staat is om samen te werken. We zullen zien of deze coalitie in staat is om met óns samen te werken. Wij dagen u, kandidaat-wethouders en coalitiepartijen, uit om ons vertrouwen te winnen en ons ongelijk te bewijzen.

Samen Verder Beesel
Rian Janssen
Michele Urru
Geerthe Stevens