Samen Verder stemt als enige partij vóór beschermd dorpsgezicht Beesel!

In de raadsvergadering van februari 2021 heeft Samen Verder een motie ingebracht met als titel: Beschermd Dorpsgezicht Beesel. In de motie roept Samen Verder het college op om het beschermd dorpsgezicht in Beesel in stand te houden zoals is beoogd in de structuurvisie Beesel. Aanleiding voor het indienen van deze motie is de commotie die in Beesel is ontstaan door de principeaanvraag voor nieuwbouwwoningen op het perceel “paardenwei” aan de Kerkstraat. Deze heeft geleid tot een petitie die inmiddels meer dan 400 keer is ondertekend en een vurig betoog tijdens de raadsvergadering door inspreker Rob Dijks.  Toch stemden CDA, VLP en Beeselse Lijst tégen de motie om het beschermd dorpsgezicht in stand te houden.

Laten we even een stapje terug doen in de tijd.  In 2014 is in het bestemmingsplan opgenomen dat de oude kern van Beesel (markt en omgeving), Ouddorp, Kasteel Nieuwenbroeck en omgeving en het gebied tussen Kerkstraat en Beekstraat zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht. In de toelichting is onder andere opgenomen dat bij toekomstige ontwikkelingen rekening gehouden moet worden met de cultuurhistorische waarden. Verder zijn er bouwregels opgenomen die het cultureel erfgoed duurzaam veiligstellen. 

En dat is wat Samen Verder met deze motie zegt: “Laten we het beschermd dorpsgezicht Beesel in stand houden.” Het CDA, VLP en Beeselse Lijst hebben zich echter tegen onze motie uitgesproken. Dat ze tegen gestemd hebben is wat ons betreft onbegrijpelijk, omdat de gemeenteraad in het verleden heeft besloten tot het beschermd dorpsgezicht Beesel. Door tegen te stemmen laten CDA, VLP en Beeselse Lijst iedereen die de cultuurhistorische waarden van het beschermd dorpsgezicht belangrijk vindt in de kou staan.

Wij als Samen Verder vinden het belangrijk dat we aan de voorkant aangeven dat het beschermd dorpsgezicht voor ons een gegeven is waar je niet alleen rekening mee moet houden, maar dat je vooral in stand moet houden. Dit geeft duidelijkheid aan de inwoners, maar ook aan eventuele projectontwikkelaars die plannen hebben voor nieuwbouw in dit gebied. Deze plannen moeten passen bij de regels van het beschermd dorpsgezicht zoals de raad die al eerder heeft vastgesteld. Er zijn overigens voldoende locaties voor woningbouw die geschikt, of zelf beter geschikt zijn voor woningbouw en die niet in het gebied beschermd dorpsgezicht liggen. 

Klik op onderstaand item voor meer informatie: